banner_image

research2cy research1cy

Adroddiad 2011 – Darparu sgiliau ar gyfer twf yn y dyfodol

Wedi cyfnod ymgynghorol o 6 mis fe wnaethon ni rhydau ein hadroddiad cyntaf yn Hydref 2011, a gafodd ei lansio yng nghynhadledd ‘Bwyd: Ei Dyfu, Ei Gynhyrchu, Ei Werthu’ yn Llandudno. Ynddo fe wnaethon ni arolygiad o dros 2,000 o fusnesau o ar draws Cymru.

Llun sydyn o’r sector ar hyn o bryd:

 • Mae 230,000 o bobl yn cael eu cyflogi o fewn y sector,  18% o gyfanswm gweithlu Cymru a 5.7% o weithlu cyfan yr FDSC yn y Deyrnas Gyfunol
 • Mae £6.5biliwn o refeniw gwerthiant bob blwyddyn yn cael ei gynhyrchu gan y sector.
 • Mae angen 75,000 mwy o weithwyr medrus erbyn 2020, boed hyn trwy weithwyr newydd neu trwy wella sgiliau gweithwyr presennol

Fe wnaeth yr adroddiad ddarganfod bod 45% o fusnesau bwyd yn teimlo bod ganddynt fylchau sgiliau technegol a oedd angen eu llenwi, bylchau a fydd yn dyfnhau yn y dyfodol, a bod 14,000 o weithwyr yn y sector ar hyn o bryd yn dioddef o ddiffyg sgiliau o ryw fath. Mae hyn yn arbennig o amlwg yn nhermau rheoli busnes a chyfrifeg, ac fe welsom fod ffermwyr yn arbennig yn creu bylchau sgiliau wrth iddynt greu bwlch rhwng gweithgareddau ffermio a’r ochr busnes o redeg ffarm.

Bylchau sgiliau eraill a welwyd yn y sector oedd diffyg allanoli gwybodaeth, megis rheoli cytundebau a sgiliau trafod gwell, yn ogystal â’r angen am well dealltwriaeth ynglŷn â gofynion cwsmeriaid, megis pecynnu, brandio a marchnata cynnyrch. 

Hefyd, gwelwyd diffyg cyfatebiaeth rhwng anghenion cyflogwyr, yn y presennol ac yn y dyfodol, a’r cyrsiau presennol Addysg Uwch ac Addysg Bellach sydd ar gael, gyda busnesau yn son bod eu myfyrwyr ddim yn datblygu’r sgiliau roedd eu busnesau eu hangen. Fe wnaeth yr adroddiad hefyd ddarganfod bod diffyg dealltwriaeth o’r sector bwyd a diod wedi arwain at gamddehongliad o’r sector yn gyffredinol, gyda nifer o gyflogwyr yn teimlo bod pobl ifanc yn ei weld fel carreg gamu i yrfa wahanol, nid fel gyrfa ynddo fo’i hun; mae hyn yn cael effaith fawr iawn ar safon y gweithwyr sydd yn dod yn rhan o’r gweithlu yn ogystal â gwneud cyflogwyr yn ansicr o fuddsoddi mewn hyfforddiant sylfaenol a all cael gwared ar fylchau sgiliau.

Crynodeb o brif ardaloedd ac argymhellion ar gyfer gwelliant:

 • Rheolaeth busnes a gweinyddiaeth yn gyffredinol, gan gynnwys sgiliau rhifedd
 • Gweithredu deddfwriaeth diogelwch bwyd, a gwybodaeth am dechnoleg bwyd
 • Ymwybyddiaeth ac arfer amgylcheddol a gwastraff
 • Gwerthu, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, yn enwedig wrth hyrwyddo ‘ymdeimlad o le’ sy’n gysylltiedig â chynhyrchu trwy hyrwyddo ffynonellau lleol a tharddiad bwyd a diod
 • Cynyddu proffil a dealltwriaeth o’r diwydiant fel dewis gyrfa, a gwella cysylltiadau rhwng darparwyr hyfforddiant addysgol a’r diwydiant ehangach
 • Gwella recriwtio a chadw staff yn y diwydiant a lleihau’r dalent sydd yn gadael FDSC Cymru i weithio mewn mannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol (yn arbennig gyda chogyddion dawnus a gweithwyr lletygarwch proffesiynol)
 • Gwella amodau sydd yn caniatáu i fusnesau ar draws sectorau i ffynnu

 

 

Rhannwch a mwynhewch

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS