Mewn cydweithrediad â rhwydwaith o ddatparwyr hyfforddiant ledled Cymru, gallwn weithio gyda chi i sicrhau eich bod yn derbyn yr hyfforddiant angenrheidiol i ddatblygu eich busnes. Gallwn gynnig hyfforddiant achrededig, hyfforddiant pwrpasol neu hyfforddiant mewnol.

Gweler isod restr o’n darparwyr hyfforddiant cymeradwy.

InSynch Business Services Ltd InSynchLogo
Mae InSynch Business Services Ltd yn gwmni deinamig a blaengar yn Aberystwyth sy’n cynnig gwasanaethau cymorth fel Dylunio Gwefannau, Hyfforddiant, Ymgynghoriaeth a Rheoli Prosiectau i fusnesau o bob lliw a llun, yng Nghymru a gweddill Prydain.

Rydym wedi gweithio gyda busnesau o bob sector, yn cynnwys gweithgynhyrchu, twristiaeth, manwerthu a’r cyfryngau. Mae gennym dîm o ymgynghorwyr arbenigol, achrededig sy’n gweithio’n effeithlon i gynnig cyngor a chymorth o’r ansawdd uchaf yn ddiwahân.

www.insynchbusiness.co.uk

InSynchLogo

Penarth Management Ltd PM logo
Mae Penarth Management Ltd yn arbenigo ar helpu busnesau i ddod yn Well, Gwyrddach a Diogelach. Gwnawn hyn trwy ddarparu gwasanaethau ymgynghoriaeth a hyfforddiant cydymffurfio arbenigol er mwyn rheoli ansawdd, gofynion amgylcheddol ac iechyd a diogelwch.

Mae Penarth Management Ltd, a sefydlwyd yn 1975 ac sy’n gweithio o Benarth ger Caerdydd yn gweithio gyda chwmnïau a sefydliadau ar draws gwledydd Prydain. Mae gennym dîm o ymgynghorwyr a thiwtoriaid sy’n cynnig hyfforddiant ac arweiniad arbenigol i gleient gwmnïau ar draws nifer o sectorau ac ar hyd a lled gwledydd Prydain.

http://www.penarth.co.uk/

PM logo

XL VetsPM logoPM logo
Mae FarmSkills yn rhan o XLVets, grŵp o filfeddygfeydd annibynnol. Rydym yn cydweithio, gan rannu arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau er mwyn diffinio a chyflawni’r safonau uchaf mewn gwaith milfeddygaeth, iechyd anifeiliaid a chynhyrchiant, ynghyd â chynnig hyfforddiant a datblygiad i ffermwyr a’r diwydiant amaeth yn gyffredinol.

Cynigiwn nifer o weithdai da byw ymarferol ar y fferm sy’n cael eu darparu gan filfeddygon ac arbenigwyr yn y diwydiant. Gweithiwn yn gyson i greu cyfleoedd hyfforddiant newydd, blaengar a phwrpasol ar gyfer y diwydiant trwy nifer o weithdai, seminarau, teithiau cerdded fferm a chyfleoedd hyfforddiant pwrpasol.

http://www.xlvets.co.uk/

http://www.farmskills.co.uk/

Print
Print

Think Associates/Creo SkillsCreo Skills 1.2Think Associates
Mae Think Associates yn un o’r prif gwmnïau dysgu Technoleg yng ngwledydd Prydain. Mae Think Associates yn arbenigo ar weithredu systemau e-alluedig sy’n helpu cwmnïau i wella’r ffordd maen nhw’n rheoli eu staff. Yn benodol, rydym yn canolbwyntio ar brosesau rheoli talent, gan gynnwys rheoli perfformiad, rheoli dysgu ac e-ddysgu. Mae gennym wybodaeth a phrofiad helaeth a manwl o’r sectorau cyhoeddus a gofal iechyd yng ngwledydd Prydain, ac rydym yn unigryw yn ein dealltwriaeth o bobl, prosesau a thechnoleg.

Mae gan Think chwaer fudiad o’r enw Creo Skills Ltd sy’n ymgynghoriaeth addysg alwedigaethol. Gall Creo Skills gynnig credydau a chymwysterau i ddysgwyr mewn nifer fawr o bynciau gwahanol, ond maent yn arbenigo ar reolaeth, arweinyddiaeth ac Adnoddau Dynol ynghyd â hyfforddi gweithwyr dysgu a datblygu ar addysgu ac asesu. Mae Creo Skills yn gweithio hefyd gyda darparwyr hyfforddiant er mwyn iddynt allu cynnig credydau a chymwysterau trwy achredu dysgu a thrwy alluogi darparwyr hyfforddiant i fanteisio ar gymwysterau gan nifer o gyrff dyfarnu, gan gynnwys y Sefydliad Rheolaeth Siartredig, Lantra Awards ac Agored Cymru.

Mae Creo Skills yn gweithio o Gymru ac mae wedi gweithio gyda sefydliadau, rheolwyr a dysgwyr yng Nghymru i ddatblygu capasiti a chymhwysedd yn y gweithlu, gan weithio gyda chyrff dyfarnu a chynghorau sgiliau sector a darparwyr hyfforddiant i gynnig dysgu achrededig i gymaint o bobl yng Nghymru ag y bo modd.

Think Associates
Creo Skills 1.2

Dunbiaimage001
Mae Dunbia yn gwmni bwyd amlwladol sy’n arbenigo ar gynhyrchu cynhyrchion cig eidion, porc a chig oen o ansawdd.  Yn ddiweddar mae Dunbia (Llanybydder) wedi cwblhau datblygiad newydd gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru ac mae ganddynt ganolfan prosesu cig oen safon byd yng Ngorllewin Cymru.  Mae Dunbia (Felin Fach) newydd agor canolfan prosesu cig eidion fawr.

Mae Dunbia yn cynnig nifer o gyrsiau achrededig gwahanol sy’n cynnwys:

 • Rheoli glaswelltir
 • Iechyd rwmen
 • Rheoli endo barasitiaid
 • Dethol stoc cig eidion
 • Dethol stoc cig oen
 • Llyngyr yr afu/iau

Cynlluniwyd pob un o’r cyrsiau hyn i’w gwneud yn ymarferol i ffermwyr, darperir pob un ohonynt ar y fferm neu mewn canolfan prosesu cig, gan fod pawb yn fwy cyfforddus yn eu hamgylchfyd eu hunain.

http://www.dunbia.com/

image001

Coleg Sir Gar
More information coming soon.

http://www.colegsirgar.ac.uk/

Ymgynghoriaeth Bwyd Howel NerysHowell_Logo_RGB_LowRes
Mae Ymgynghoriaeth Bwyd Howel yn arbenigo ar ddarparu gwasanaethau creadigol a blaengar o ansawdd i’r diwydiant bwyd a diod. Rhoddwn bwys mawr ar wella a datblygu enw da Cymru am ddarparu cynnyrch o’r ansawdd gorau i’r diwydiant bwyd ledled Cymru. Mae gan ein tîm brofiad helaeth o ddatblygu syniadau a chysyniadau newydd, er mwyn galluogi’r diwydiant bwyd i fod yn fwy cystadleuol a llwyddiannus yn datblygu diwylliant bwyd Cymru a hyrwyddo’r diwydiant i farchnadoedd y byd.
Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

 • hyfforddiant lletygarwch
 • ymgynghoriaeth bwyd
 • marchnata ac ymgyrchoedd bwyd
 • twristiaeth bwyd
 • cyflwyno bwyd
 • datblygu bwydlenni a ryseitiau
 • marchnata cynhyrchion
 • arddangosiadau coginio

Mae gennym brofiad helaeth a llwyddiannus o ddatblygu hyfforddiant pwrpasol i awdurdodau lleol fel Cynghorau Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Sir Fynwy a chyrff hyfforddiant eraill ar draws Cymru.

Mae’r meysydd yn cynnwys:

 • defnyddio’r Gymraeg yn y sector lletygarwch
 • sut i redeg cwmni arlwyo llwyddiannus
 • prynu bwyd lleol
 • datblygu bwydlenni a sut i farchnata bwyd lleol
 • arddangosiadau ymarferol gyda ryseitiau sy’n rhoi sylw i fwyd a diod lleol
 • marchnata a gwerthu effeithiol

www.howelfood.co.uk
NerysHowell_Logo_RGB_LowRes

Grŵp NPTCNPTCG-Logo-CMYK
Sefydlwyd Grŵp NPTC ym mis Awst 2013 ar ôl uno Coleg Castell Nedd Port Talbot a Choleg Powys.  Mae Grŵp NPTC yn un o’r prif ddarparwyr hyfforddiant ym meysydd Arlwyo, Lletygarwch ac Amaethyddiaeth yng Nghymru, a darparant hyfforddiant o lefel 2 i lefel 7.  Er ein bod yn gwasanaethu’r cymunedau busnes yng Nghastell Nedd Port Talbot a Phowys gallwn weithio ledled Cymru gyfan.

Mae ein staff medrus a phrofiadol yn cynnig hyfforddiant hyblyg a blaengar sy’n cael ei addasu ar gyfer anghenion penodol cyflogwyr yn y sector.

http://www.nptcgroup.ac.uk/

NPTCG-Logo-CMYK

Food Business Assistance FBA JPG
Mae Food Business Assistance LLP yn gwmni hyfforddiant a chymorth technegol arbenigol ar gyfer busnesau bwyd.

Mae’r partneriaid wedi magu profiad helaeth o gynhyrchu bwyd, rheolaeth a thechnoleg gyda rhai o brif gwmnïau gwledydd Prydain.

Sefydlwyd FBA yn 2008 ac er bod ein pencadlys yng Ngogledd Cymru, rydym yn gweithio gyda chwmnïau bwyd o bob math, o gynhyrchwyr niche i sefydliadau rhyngwladol ar hyd a lled gwledydd Prydain.
Rydym yn gweithio hefyd gyda nifer o fanwerthwyr mwyaf Prydain ar archwiliadau technegol o’u cyflenwyr.

Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar sgiliau technegol penodol i gwmnïau bwyd, gan ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar y busnes, o hylendid a HACCP i labelu a diogelu bwyd. Gyda’n profiad o weithgynhyrchu gallwn gynnig gwybodaeth ymarferol go iawn yn y cyrsiau hyfforddiant, er mwyn gwneud y pwnc yn berthnasol a diddorol.

http://www.foodassist.co.uk/

FBA JPG

Prifysgol GlyndŵrGlyndwr
Mae gan Brifysgol Glyndŵr gampysau yn Wrecsam, Llaneurgain, Llanelwy a Llundain. Ei henw gwreiddiol oedd Athrofa Addysg Gogledd Ddwyrain Cymru, a derbyniodd statws prifysgol llawn yn 2008 ac arweiniodd hynny at fabwysiadu’r enw ‘Glyndŵr’ i adlewyrchu ysbryd y tywysog Cymreig Owain Glyndŵr, a awgrymodd y dylid sefydlu prifysgolion yng Nghymru mor bell yn ôl â’r 15fed ganrif.
Erbyn hyn mae gan Brifysgol Glyndwr fwy na 9,000 o fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol. A hithau’n rhoi pwyslais cryf ar ddarparu cymwysterau sy’n berthnasol i ddiwydiant, mae gan Brifysgol Glyndwr gysylltiadau agos â chyflogwyr sylweddol rhanbarthol a lleol.
Fel darparydd hyfforddiant a gymeradwywyd gan Lantra, gall Glyndwr gynnig rhaglenni hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth wedi’u hariannu i gwmnīau yn y sector tir yng Nghymru. Mae rhwng 50-70% o gostau cyrsiau ar gael, gan ddibynnu ar faint eich busnes a meini prawf cymhwysedd.

Fel rhan o’r rhaglen, mae Prifysgol Glyndwr yn gallu cynnig y cymwysterau Lantra canlynol:

 • Dyfarniad Lefel 4 ar Egwyddorion Llywodraethiant Corfforaethol yn y sector tir
 • Dyfarniad Lefel 4 ar Egwyddorion arweinyddiaeth a rheolaeth mewn corff sy’n cael ei arwain gan aelodau
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Marchnata Cysylltiadau â Chwsmeriaid mewn busnesau tir
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Ymwybyddiaeth Ariannol i reolwyr mewn busnesau tir
 • Dyfarniad Lefel 5 mewn Egwyddorion Marchnata i reolwyr mewn busnesau tir
 • Diploma Lefel 5 ar Egwyddorion Arweinyddiaeth a rheolaeth mewn lleoliadau tir

Gan ddefnyddio rhwydwaith cryf o gysylltiadau, gall Prifysgol Glyndwr gynnig pecynnau o ansawdd uchel i sicrhau bod bylchau sgiliau yn cael eu llenwi a bod galluoedd yn cael eu cryfhau.

Cynigir rhaglenni dysgu hyblyg, sy’n golygu y gellir eu datblygu mewn ffordd sy’n gweddu i raglenni gwaith prysur a gellir eu darparu yn y Brifysgol neu mewn mannau eraill. Gall ein tîm darparu amrywiol a chymwysedig gynnig hyfforddiant arbenigol i fusnesau bach a mawr.
Er mwyn cael mwy o wybodaeth am sut all Prifysgol Glyndwr ddarparu rhaglenni arweinyddiaeth a rheolaeth Lantra ar gyfer eich busnes tir chi, cysylltwch â Giles Jones ar: 01978 293997 Ebost: Giles.Jones@glyndwr.ac.uk.

http://www.glyndwr.ac.uk/

Glyndwr

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS